Changesets: www

master 5d31cbb1

2019-02-22 21:29

Schanzenbach, Martin


Details Diff
minnor
mod - template/tutorial-macos.html.j2 Diff File

master d191dd4b

2019-02-22 21:28

Schanzenbach, Martin


Details Diff
update
mod - template/tutorial-macos.html.j2 Diff File

master bcde55cd

2019-02-22 21:26

Schanzenbach, Martin


Details Diff
update
mod - template/tutorial-macos.html.j2 Diff File

master c890b2bd

2019-02-22 21:21

Schanzenbach, Martin


Details Diff
update
mod - template/tutorial-macos.html.j2 Diff File

master 31520850

2019-02-22 21:18

Schanzenbach, Martin


Details Diff
update macos instructions
mod - template/tutorial-macos.html.j2 Diff File

master 34b51a35

2019-02-22 15:27

ng0


Details Diff
remove mailmap
rm - .mailmap Diff File

master e1e36042

2019-02-22 13:37

ng0


Details Diff
gnurl: fix typo
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 7594d289

2019-02-22 13:33

ng0


Details Diff
change url on gnurl page
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 040bd258

2019-02-21 12:50

ng0


Details Diff
README: document structure
mod - README Diff File

master a224152d

2019-02-20 23:55

ng0


Details Diff
fix redir
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 8335521e

2019-02-20 23:51

ng0


Details Diff
fix links redirections
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 130ae20c

2019-02-20 23:47

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/team.html.j2 Diff File

master 221f8b39

2019-02-20 23:46

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 65e3fb75

2019-02-20 23:46

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 33273625

2019-02-20 23:45

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/ev.html.j2 Diff File

master 30585f63

2019-02-20 23:44

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/ev.html.j2 Diff File

master 1b7d37e1

2019-02-20 23:43

ng0


Details Diff
fix link
mod - template/copyright.html.j2 Diff File

master db297a7a

2019-02-20 23:36

ng0


Details Diff
fix template
mod - template.py Diff File

master 89affcbc

2019-02-20 23:28

ng0


Details Diff
fix link
mod - news/2019-02.inc Diff File

master 07ec6921

2019-02-20 23:26

ng0


Details Diff
fix link
mod - common/footer.j2.inc Diff File

master 270d3d9d

2019-02-20 23:21

ng0


Details Diff
fix link
mod - common/navigation.j2.inc Diff File

master a62e5dd3

2019-02-20 23:19

ng0


Details Diff
fix link
mod - common/navigation.j2.inc Diff File

master 96f00862

2019-02-20 23:17

ng0


Details Diff
fix links
mod - template/gnurl.html.j2 Diff File

master 5a486cd4

2019-02-20 23:13

ng0


Details Diff
fix links
mod - template/developers.html.j2 Diff File

master a1585193

2019-02-20 23:06

ng0


Details Diff
fix debian error
mod - Makefile Diff File
 First  Prev  1 2 3 ... 10 ... 20 ... 30 ... 40 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 60 ... 70 ... 77 78 79  Next  Last