Changesets: lsd0001

master c42e3d32

2020-02-17 21:59

schanzen


Details Diff
I cant hex
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 0000d4f7

2020-02-17 21:54

schanzen


Details Diff
explain pseudo hheader
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 07da6fb7

2020-02-17 19:35

schanzen


Details Diff
typo
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 29013e55

2020-02-17 19:21

schanzen


Details Diff
add comment
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 79cc8f6c

2020-02-17 19:12

schanzen


Details Diff
signed data size static
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master dc47b550

2020-02-17 19:10

schanzen


Details Diff
add still failty revocation block
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 46c94ba9

2020-02-17 18:37

schanzen


Details Diff
alternative; text
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master e97637bd

2020-02-17 17:03

schanzen


Details Diff
fix
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 1e6eb27c

2020-02-16 18:16

schanzen


Details Diff
add technical detail revocation
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 8d7c17bd

2020-02-16 14:16

schanzen


Details Diff
fix non-compiant scrypt
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 690af736

2020-02-16 14:15

schanzen


Details Diff
add comments CG; IANA
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master bdfea14f

2020-02-15 20:40

schanzen


Details Diff
attempt clarify supplemental #2
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 4cdd0509

2020-02-15 20:31

schanzen


Details Diff
attempt clarify supplemental
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master ca5614d7

2020-02-13 20:23

schanzen


Details Diff
add concept of supplemental records
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 1e4f9902

2020-02-10 22:30

schanzen


Details Diff
more revocation
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master c182a1b9

2020-02-10 21:48

schanzen


Details Diff
start revocation
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master ffc766ce

2019-12-20 14:51

schanzen


Details Diff
add leho gns2dns hhandling
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 46669abd

2019-12-17 22:34

schanzen


Details Diff
more section section
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 92b9a3c1

2019-12-17 22:30

schanzen


Details Diff
minor fix
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 63b8257b

2019-12-17 22:24

schanzen


Details Diff
update files
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File

master 45551519

2019-12-17 22:18

Christian Grothoff


Details Diff
clarifications, edits
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 2ca207f8

2019-12-16 12:05

schanzen


Details Diff
title
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 5954b083

2019-12-16 12:04

schanzen


Details Diff
update
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 17ba525c

2019-12-16 11:49

schanzen


Details Diff
update
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File

master 6ea4ff46

2019-12-15 23:15

schanzen


Details Diff
update
mod - draft-schanzen-gns.html Diff File
mod - draft-schanzen-gns.txt Diff File
mod - draft-schanzen-gns.xml Diff File
 First  Prev  1 2 3 ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Next  Last